windows 10 त अपडेटीं खातीर तपासचें

Windows 10 अपडेट करचो

 

Windows 10 नेमान अपडेटी खातीर तपासता ताका लागून तुमकां कांयच करचे पडना. जेन्ना अपडेट उपलब्ध आसता, तेन्ना ती हालींच्या खाशेलपणां सयत तुमचो PC अप-टु-डेट दवरीत – आपसूक डावनलोड जाता आनी स्थापन जाता.


आतां अपडेटीं खातीर तपासूंक, मांडावळी > अद्यावत & सुरक्षा > Windows अपडेट हातूंत वचचें, आनी अपडेटीं खातीर तपासचें वेंचचें. जर तुमचो PC अप टु डेट आसा अशें Windows अपडेट सांगता जाल्यार, सद्या उपलब्ध आशिल्ल्यो सगल्यो अपडेटी तुमच्या कडेन आसात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *