како се создава силна лозинка

Создавање силна лозинка

Силните лозинки ви помагаат да спречите неовластен пристап на луѓето до датотеките, програмите и другите ресурси и треба да се тешки за погодување или пробивање. Добрата лозинка:
Има најмалку осум знаци


Не го содржи вашето корисничко име, вистинското име или името на компанијата
Не содржи цел збор
Значително се разликува од претходните лозинки
Содржи мали и големи букви, броеви и знаци

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.