groove music ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ସହିତ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ

Groove music ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ସହିତ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ

 Groove ସହିତ ସହାୟତା ପାଇଁ, ଟାସ୍କଦଣ୍ଡିକାରେ ଥିବା ସନ୍ଧାନ ବାକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଣ୍ଟର୍‌ କରନ୍ତୁ. ଆପଣ Cortana କିମ୍ବା Bing ଠାରୁ ଉତ୍ତରଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *