tsela ya go tlhama khunololamoraba e e nonofileng

Tlhama khunololamoraba e e nonofileng

Dikhunololamoraba tse di nonofileng di thusa go thibela batho ba ba sa letlelelwang go tsena mo difaeleng, diporokeramong, le mo dilong tse dingwe, mme go tshwanetse ga nna boima go e lekeletsa kgotsa go e tshwara. Khunololamoraba e e molemo:


E boleele jwa bobotlana ditlhaka di le robedi
Ga e tsenye leinatiriso la gago, leina la mmatota, kgotsa leina la setlamo
Ga e tsenye leina le le feletseng
E farologane fela thata le dikhunololamoraba tse di fetileng
E na le ditlhakakgolo, ditlhakannye, dinomoro, le matshwao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *