groove music ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ସହିତ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ

Groove music ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ସହିତ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ

 Groove ସହିତ ସହାୟତା ପାଇଁ, ଟାସ୍କଦଣ୍ଡିକାରେ ଥିବା ସନ୍ଧାନ ବାକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଣ୍ଟର୍‌ କରନ୍ତୁ. ଆପଣ Cortana କିମ୍ବା Bing ଠାରୁ ଉତ୍ତରଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ.

ମୋ pc ରେ xbox ଗେମ୍‍ କ୍ଲିପ‍ଗୁଡିକ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ହାର୍ଡୱେୟାର୍‍ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବି?

ମୋ pc ରେ xbox ଗେମ୍‍ କ୍ଲିପ‍ଗୁଡିକ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ହାର୍ଡୱେୟାର୍‍ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବି?

Your PC needs to have one of these video cards:
AMD: AMD Radeon HD 7000 series, HD 7000M series, HD 8000 series, HD 8000M series, R9 series and R7 series.
NVIDIA: GeForce 600 series or later, GeForce 800M series or later, Quadro Kxxx series or later.
Intel: Intel HD graphics 4000 or later, Intel Iris Graphics 5100 or later.
To check what kind of video card you have, go to the search box on the taskbar and search for “Device Manager.” In Device Manager, expand Display adapters.
You always have the option to take a screenshot of your game, even if you don’t have one of these video cards.

ଆପଣଙ୍କ pc ରେ ଏକ ଇନପୁଟ୍‍ ଭାଷା କିପରି ଯୋଗ କରିବେ

ଆପଣଙ୍କ pc ରେ ଏକ ଇନପୁଟ୍‍ ଭାଷା କିପରି ଯୋଗ କରିବେ

ଆପଣଙ୍କ pc ରେ ଏକ ଇନପୁଟ୍‍ ଭାଷା କିପରି ଯୋଗ କରିବେ
ଆପଣଙ୍କ pc ରେ ଏକ ଇନପୁଟ୍‍ ଭାଷା କିପରି ଯୋଗ କରିବେ

Go to Settings > Time & language > Region & language.
Select Add a language.
Select the language you want to use from the list, then choose which region’s version you want to use. Your download will begin immediately.

windows 10 mobile ରେ ମୋର ମୁଦ୍ରକ କେଉଁଠାରେ ଅଛି?

Windows 10 Mobile ରେ ମୋର ମୁଦ୍ରକ କେଉଁଠାରେ ଅଛି?

ଏହି ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଦ୍ରକ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି? ଏହ ଟର୍ନ୍‍ ଅନ୍‍ ଥିବା ସହିତ ସମାନ Wi-Fi ନେଟ୍‍ୱାର୍କକୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍‍ ଭାବେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ. ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ସନ୍ଧାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୁଦ୍ରକ Windows 10 Mobile ମୁଦ୍ରଣ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ.

windows store ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ

Windows ରେ

ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଣାକିଣି ରଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ସେଟିଂ ବଦଳାନ୍ତୁ. ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତୀତର କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରେ.
Windowsରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ସନ୍ଧାନ ବକ୍ସରେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ.
ବ୍ରାଉଜିଂ ଡାଟା ଖାଲି କରିବା ଦେଶ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳ, ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳ ଚୟନ କରନ୍ତୁ.

Continue reading “windows store ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ”

xbox ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗେମ୍ ତାଲିକାରେ ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ

ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପିନ୍‌ କରନ୍ତୁ.

ଏଥିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ > Xbox > ମୋ ଖେଳଗୁଡିକ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ.

xbox ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗେମ୍ ତାଲିକାରେ ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ
xbox ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗେମ୍ ତାଲିକାରେ ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ

Continue reading “xbox ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗେମ୍ ତାଲିକାରେ ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ”

ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଭାଷାଗୁଡିକ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଇନପୁଟ୍‍ ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ

ଉନ୍ନତ ଇନପୁଟ୍ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଟୁଲଗୁଡ଼ିକ

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର PC ରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଭାଷାଗୁଡିକରେ ଲେଖିବାକୁ Microsoft ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ମେଥଡ୍ ଏଡିଟର୍ (IME) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ.
ଇନପୁଟ୍ ମୋଡ୍ ସୁଇଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନପୁଟ୍ ପଦ୍ଧତି ଇଣ୍ଡିକେଟରରେ ଡାହାଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, IME ପ୍ୟାଡ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ IME ସେଟିଂ ଖୋଲନ୍ତୁ. କିଛି ଭାଷାଗୁଡିକ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ ରହିବ, ଯେପରି କି ଜାପାନୀ ପାଇଁ ଅଭିଧାନ ଉପକରଣ.

ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଭାଷାଗୁଡିକ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଇନପୁଟ୍‍ ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ
ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଭାଷାଗୁଡିକ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଇନପୁଟ୍‍ ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ

Continue reading “ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଭାଷାଗୁଡିକ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଇନପୁଟ୍‍ ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ”

microsoft edge ରେ ପାସ୍‍ୱାର୍ଡଗୁଡିକ ମନେପକାନ୍ତୁ

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍‍ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ସାଇନ୍‍ ଇନ୍‍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତା ନାମ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ମନେପକାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ନାହିଁ Microsoft Edge ପଚାରିବ. ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ସାଇଟ୍‍ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ, Microsoft Edge ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ସୂଚନାରେ ପୂରଣ କରିବା ସମାପ୍ତ କରିବ. ଡିଫଲ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାସ୍‍ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ଅନ୍‍ ଅଛି, ଏହା କିପରି ଟର୍ନ୍‍ ଅନ୍‍ କିମ୍ବା ଅଫ୍‍ ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ରହିଛି:

Continue reading “microsoft edge ରେ ପାସ୍‍ୱାର୍ଡଗୁଡିକ ମନେପକାନ୍ତୁ”

windows 10 ମୋବାଇଲ୍‌‌ରେ bluetooth ଅଡିଓ ଡିଭାଇସ୍‍ ଏବଂ ୱେୟାରଲେସ୍‍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସଂଯୋଗଗୁଡିକ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ

Bluetooth ଅଡିଓ ଡିଭାଇସ୍‍ ଏବଂ ୱେୟାରଲେସ୍‍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସଂଯୋଗଗୁଡିକ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ

Bluetooth ଅଡିଓ

ଯଦି କ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଂଯୋଗ ବଟନ୍‌ ଦବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର Bluetooth-ସାମର୍ଥିତ ଅଡିଓ ଡିଭାଇସ୍‌ ସନ୍ଧାନ କରିନଥାଏ, ଏହା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ:

Continue reading “windows 10 ମୋବାଇଲ୍‌‌ରେ bluetooth ଅଡିଓ ଡିଭାଇସ୍‍ ଏବଂ ୱେୟାରଲେସ୍‍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସଂଯୋଗଗୁଡିକ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ”

windows 10 ରେ ଆଲରାମ୍‌ଗୁଡିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ

ଆଲରାମ୍‌ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ

ଆଲରାମ୍‌‌ଗୁଡିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କିମ୍ବା ସ୍ନୁଜ୍‌ କରନ୍ତୁ

ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ବନ୍ଦ, ସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟ୍‌, ଆପଣଙ୍କର PC ଲକ୍‌ ହୋଇଥିବା, କିମ୍ବା (କିଛି ଅଧିକ ନୂତନ ଲାପଟପ୍‌ କିମ୍ବା ଟାବଲେଟ୍‌ ଯାହାର InstantGo ରହିଛି), କିମ୍ବା ସୁପ୍ତ ମୋଡ୍‌ରେ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଲରାମ୍‌ ବାଜିବ. କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ କରିନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର PC ହାଇବର୍‌ନେଟ୍‌ କରୁଥାଏ କିମ୍ବା ଅଫ୍‌ ଥାଏ. ଏହା ହାଇବରନେଟ୍‌ ହେବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର PC କୁ AC ପାୱାର୍‌ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲଗ୍‌ ଇନ୍‌ ରଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ.

Continue reading “windows 10 ରେ ଆଲରାମ୍‌ଗୁଡିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ”