windows 10 मोबायलात म्हजो मुद्रक खंय आसा?

Windows 10 मोबायलात म्हजो मुद्रक खंय आसा?

वळेरेंत तुमचो मुद्रक मेळना? तो सुरू आसा आनी तुमचो फोन जोडला त्याच Wi-Fi नॅटवर्काक जोडिल्लो आसा हाची खात्री करून घेवची. तुमकां तरीय तो मेळना जाल्यार, तुमचो मुद्रक असो आसा जाल्यार तपासचो Windows 10 मोबायला वांगडा अनुरूप मुद्रण करचें.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *