windows 10 mobile ରେ ମୋର ମୁଦ୍ରକ କେଉଁଠାରେ ଅଛି?

Windows 10 Mobile ରେ ମୋର ମୁଦ୍ରକ କେଉଁଠାରେ ଅଛି?

ଏହି ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଦ୍ରକ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି? ଏହ ଟର୍ନ୍‍ ଅନ୍‍ ଥିବା ସହିତ ସମାନ Wi-Fi ନେଟ୍‍ୱାର୍କକୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍‍ ଭାବେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ. ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ସନ୍ଧାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୁଦ୍ରକ Windows 10 Mobile ମୁଦ୍ରଣ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *