តើម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពរបស់ខ្ញុំនៅឯណាក្នុង windows 10 mobile?

ទីតាំងរបស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 Mobile បានហើយ?

មិនអាចរកឃើញម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពរបស់អ្នកនៅក្នុងបញ្ជីនេះ? សូមប្រាកដថាវាត្រូវបានប្រែនិងបានភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ WiFi ដូចគ្នានឹងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ បើអ្នកនៅតែមិនអាចស្វែងរកវាបានពិនិត្យមើលប្រសិនបើម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពរបស់អ្នកគឺឆបគ្នាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 ទូរស័ព្ទដៃ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *