ទទួល​ជំនួយ​គាំទ្រ​ជាមួយ​កម្មវិធី groove តន្ត្រី

ទទួលជំនួយជាមួយកម្មវិធី Groove តន្ត្រី

 សម្រាប់ជំនួយជាមួយ Groove បញ្ចូលសំណួររបស់អ្នកក្នុងប្រអប់ស្វែងរកលើរបារការងារ។ អ្នកនឹងទទួលបានចម្លើយពី Cortana ឬ Bing។
ទទួលជំនួយគាំទ្រជាមួយកម្មវិធី groove តន្ត្រី
ទទួលជំនួយគាំទ្រជាមួយកម្មវិធី groove តន្ត្រី

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *