ទទួល​ជំនួយ​ជាមួយ xbox លើ windows 10

ទទួលបានជំនួយជាមួយ Xbox នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10

សម្រាប់ជំនួយជាមួយកម្មវិធី Xbox ហើយបញ្ចូលសំណួររបស់អ្នកនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកនៅលើរបារភារកិច្ច។ អ្នកនឹងទទួលបានចម្លើយពី Cortana ឬ Bing ។
សូមព្យាយាម “តើអ្វីទៅជាកម្មវិធីរបស់ Xbox?” ឬ “gamertag មួយជាអ្វី?” ប្រសិនបើថាមិនដំណើរការមានមើលទំព័រកម្សាន្តមានការលេងហ្គេមនិងនៅលើគេហទំព័ររបស់ Windows ។
ទស្សនាវេទិកាសហគមន៍របស់ Xbox
ទទួលបានជំនួយពីការគាំទ្ររបស់ Xbox

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *