xbox ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗେମ୍ ତାଲିକାରେ ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ

ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପିନ୍‌ କରନ୍ତୁ.

ଏଥିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ > Xbox > ମୋ ଖେଳଗୁଡିକ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ.

xbox ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗେମ୍ ତାଲିକାରେ ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ
xbox ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗେମ୍ ତାଲିକାରେ ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖେଳ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମେନୁକୁ ପିନ୍‌ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ. ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ > ସମସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ଗୁଡିକ, ଖେଳରେ ଡାହାଣ-କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ପିନ୍ କରିବା. (ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ସର୍ଟକଟ୍‌ ଯୋଡନ୍ତୁ—ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟାବ୍‌ ଦେଖନ୍ତୁ.)
Xbox ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ରେ, ସତେଜ ବଟନ୍‌ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ. ଆପଣଙ୍କ ଖେଳ ମନୋନୟନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଚୟନିତ ଖେଳଗୁଡିକ ଯୋଡିବା.

ଏକ ସର୍ଟକଟ୍ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ

ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ > Xbox > ମାଇ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ PC ଠାରୁ ଏକ ଖେଳ ଯୋଡନ୍ତୁ. ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖେଳ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମେନୁରେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ସର୍ଟକଟ୍‌ ଯୋଡନ୍ତୁ.
ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ > ଫାଇଲ୍‌ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍‌ ଏବଂ ଠିକଣା ଦଣ୍ଡିକାରେ ଥିବା “%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs” ଏଣ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଣ୍ଟର୍‌ ଦବାନ୍ତୁ.
ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌‌ଗୁଡିକ ଫୋଲ୍ଡରରେ, ଏକ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଡାହାଣ-କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସର୍ଟକଟ୍‌ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଅନ୍‌-ସ୍କ୍ରିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ.
Xbox ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ସତେଜ ବଟନ୍‌ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ. ଆପଣଙ୍କ ଖେଳ ମନୋନୟନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଚୟନିତ ଖେଳଗୁଡିକ ଯୋଡିବା.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *