දුරස්ථ පරිගණක සම්බන්ධතාව භාවිත කරන ආකාරය

දුරස්ථ ඩෙස්ක්ටොප් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

දුරස්ථව පළාත් සභා වෙත සම්බන්ධ වීමට ඔබේ Windows, ඇන්ඩ්රොයිඩ් හෝ iOS උපාංගය මත දුරස්ථ පරිගණක භාවිත කරන්න:
එය දුරස්ථ සම්බන්ධතා අනුමත කරන බව එසේ දුරස්ථ පළාත් සභා සකසන්න. මම දුරස්ථ ඩෙස්ක්ටොප් සම්බන්ධතා තවත් පළාත් සභා සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේද බලන්න?


ගැන දුරස්ථ පළාත් සභා, විවෘත සැකසුම් සහ System යන්න> මත. පළාත් සභා නම සටහන් කර ගන්න. ඔබ පසුව මෙම අවශ්ය වනු ඇත.
ඊළඟට, සැකසුම්, පද්ධතිය> විදුලි බල හා නින්ද ගිහින් නින්ද කිරීමට කිසිදා සකසා බවට වග බලා ගැනීමට පරීක්ෂා කරන්න.
ඔබේ දේශීය පළාත් සභා මත දුරස්ථ ඩෙස්ක්ටොප් සම්බන්ධතා බවට දුරස්ථ පළාත් සභා සම්පූර්ණ නම ඇතුල් කරන්න. සවිස්තරාත්මක පියවර ලෙස, දුරස්ථ ඩෙස්ක්ටොප් සම්බන්ධතා භාවිතයෙන් වෙනත් පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්න බලන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *