මනුගත සම්බන්ධතාවක් යනු කුමක්ද?

පරිදි ජල සම්බන්ධතාවට බාහිරව ඊට සම්බන්ධ දත්ත සීමාව ඇති බව අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ඇත. පෙර සැකසුම මඟින් බාහිරව ලෙස ජංගම දත්ත සම්බන්ධතා පිහිටුවා ඇත. WiFi ජාලය සම්බන්ධතා බාහිරව සකසා, නමුත් පෙර සැකසුම මඟින් නොවේ කළ හැක. වින්ඩෝස් සමහර යෙදුම් හා විශේෂාංග ඔබේ දත්ත භාවිතය අඩු කිරීමට උදව් කිරීම සඳහා ජල සම්බන්ධතාවට බාහිරව මත වෙනස් හැසිරීමක් වනු ඇත.


බාහිරව ලෙස WiFi ජාලය සම්බන්ධයෙන් සකස් කිරීම සඳහා:
ආරම්භක> සැකසීම්> ජාල සහ අන්තර්ජාල තෝරන්න.
ජල සම්බන්ධතාවට බාහිරව ලෙස සකසන්න වයිෆයි> උසස් විකල්ප> තෝරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.