tại sao tài khoản xbox live của tôi bị tạm ngừng hoặc bị cấm

Tìm hiểu xem tại sao tài khoản của bạn bị cấm hoặc tạm ngừng sử dụng trên Xbox Live

Nếu bạn làm điều gì vi phạm Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft, thì tài khoản của bạn có thể đã bị Nhóm Chính sách và Thực thi Xbox Live tạm ngừng. Để xem lịch sử thực thi tài khoản của bạn và tìm hiểu thêm về chính sách tạm ngừng của Xbox Live, hãy đăng nhập vào enforcement.xbox.com. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quy tắc Ứng xử của Microsoft được Giải thích cho Khách hàng Xbox Live.

Một bình luận về “tại sao tài khoản xbox live của tôi bị tạm ngừng hoặc bị cấm”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *