fudusa izinto ezivela kusetyenziso loluhlu lokufunda ukuya kwi-microsoft edge

Fudusa izinto ezivela kusetyenziso loLuhlu lokuFunda ukuya kwi-Microsoft Edge

Kukho uluhlu lokufunda elakhelwe ngaphakathi kwi-Microsoft Edge, ibrawuza entsha kwi-Windows 10. Ukuba usebenzise usetyenziso loLuhlu lokuFunda kwi-Windows 8.1 yaye ngoku uye wahlaziya ukuya kwi-Windows 10, fudusa izinto ukusuka kusetyenziso oludala ukuya kwi-Microsoft Edge.
Kusetyenziso loLuhlu lokuFunda, khetha into oza kuyivula kwi-Microsoft Edge.

Continue reading “fudusa izinto ezivela kusetyenziso loluhlu lokufunda ukuya kwi-microsoft edge”

tshintsha injini yokhangelo esisiseko kwi-microsoft edge

I-Microsoft icebisa i-Bing ngamava okhangelo andisiweyo kwi-Microsoft Edge kwi-Windows 10. Ukugcina i-Bing njengenjini yokhangelo esisiseko yakho kukunika:
Iilinki ezithe ngqo kusetyenziso lwe-Windows 10, nto leyo ekusa ngqo kusetyenziso lwakho ngokukhawuleza.
Iingcebiso ezinxulumeneyo ezingakumbi ezisuka kwi-Cortana, umncedisi wedijithali wakho wobuqu.

Continue reading “tshintsha injini yokhangelo esisiseko kwi-microsoft edge”

jonga okanye ucime imbali yokubrawuza kwi-microsoft edge

I-Windows 10

Imbali yakho yokubrawuza yinkcazelo i-Microsoft Edge eyikhumbulayo—kuquka iiphaswedi, inkcazelo oyingenise kwiifomu, neesayithi ozityeleleyo—neevenkile kwi-PC njengoko ubrawuza iwebhu.
Ukuze ubone imbali yokubrawuza yakho, khetha Ihabhu > Imbali. Ukuze uyicime, khetha Susa yonke imbali, khetha iintlobo zengcombolo okanye iifayile ofuna ukuzishenxisa kwi-PC yakho, emva koko ukhethe uSusa.

Continue reading “jonga okanye ucime imbali yokubrawuza kwi-microsoft edge”

khumbula iiphaswedi kwi-microsoft edge

Xa utyelele iwebhusayithi efuna ukuba usayine ungene, i-Micrsoft Edge iza kubuza ukuba uyafuna ukuba igama lomsebenzisi lakho okanye iphaswedi ikhunjulwe. Kwixa elizayo utyelela isayithi, i-Microsoft Edge iza kugqibezela ukugcwalisa inkcazelo yeakhawunti yakho.

Continue reading “khumbula iiphaswedi kwi-microsoft edge”

ndingazi njani enoba ndingayithemba iwebhusayithi kwi-microsoft edge

Ndingazi njani enoba ndingayithemba iwebhusayithi kwi-Microsoft Edge?

Ukuba iqhosha lokutshixa ecaleni kwedilesi yewebhusayithi kwi-Microsoft Edge, lonto ithetha ukuba:
Into oyithumelayo noyifumanayo kwiwebhusayithi ienkhripthiwe, nto leyo eyenza kube nzima kuye nabani na omnye afumane le nkcazelo.

Continue reading “ndingazi njani enoba ndingayithemba iwebhusayithi kwi-microsoft edge”