jonga okanye ucime imbali yokubrawuza kwi-microsoft edge

I-Windows 10

Imbali yakho yokubrawuza yinkcazelo i-Microsoft Edge eyikhumbulayo—kuquka iiphaswedi, inkcazelo oyingenise kwiifomu, neesayithi ozityeleleyo—neevenkile kwi-PC njengoko ubrawuza iwebhu.
Ukuze ubone imbali yokubrawuza yakho, khetha Ihabhu > Imbali. Ukuze uyicime, khetha Susa yonke imbali, khetha iintlobo zengcombolo okanye iifayile ofuna ukuzishenxisa kwi-PC yakho, emva koko ukhethe uSusa.

I-Windows 10 Mobile

Imbali yakho yokubrawuza yinkcazelo i-Microsoft Edge eyikhumbulay—kuquka iiphaswedi, inkcazelo oyingenise kwiifomu, neesayithi ozityeleleyo—neevenkile kwisixhobo njengoko ubrawuza iwebhu.
Ukuze ubone imbali yokubrawuza yakho, khetha Izenzo ezingakumbi > Ihabhu > Imbali. Ukuze uyicime, khetha Susa yonke imbali, khetha iintlobo zengcombolo okanye iifayile ofuna ukuzishenxisa, emva koko ukhethe Susa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.