windows 10 માં મદદ કેવી રીતે મેળવવી

Windows 10 માં મદદ કેવી રીતે મેળવવી

મદદ માટે શોધો

windows 10 માં મદદ કેવી રીતે મેળવવી
windows 10 માં મદદ કેવી રીતે મેળવવી

પ્રારંભ કરો એપ્લિકેશન

 

Windows 10 ની પાયાની બાબતો વિષે જાણો અને પ્રારંભ કરો એપ્લિકેશનમાં નવું શું છે તે શોધી કાઢો (તેને શોધવા, પ્રારંભ પર જાઓ અને પ્રારંભ કરોમાં દાખલ થાઓ).

windows 10 માં મદદ કેવી રીતે મેળવવી
windows 10 માં મદદ કેવી રીતે મેળવવી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *