ប្ដូរទិដ្ឋភាពរវាង 3d (ទិដ្ឋភាពពីលើអាកាស) និងផ្លូវ

ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នារវាងលក្ខណៈ 3D (ពីលើអាកាស) និងផ្លូវ

ពេលដែលអ្នកកំពុងរុករកបណ្តាទីក្រុងនានាក្នុង 3D, អ្នកពិតជាមើលផែនទីនៅក្នុងទិដ្ឋភាពពីលើអាកាស។ ដើម្បីប្តូរត្រឡប់ទៅទិដ្ឋភាពផ្លូវជ្រើសមើលផែនទី, បន្ទាប់មកជ្រើសផ្លូវ។

ប្ដូរទិដ្ឋភាពរវាង 3d (ទិដ្ឋភាពពីលើអាកាស) និងផ្លូវ
ប្ដូរទិដ្ឋភាពរវាង 3d (ទិដ្ឋភាពពីលើអាកាស) និងផ្លូវ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *