ಫೋಟೋಗಳ ಅಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಫೋಟೋಗಳ ಅಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

ಬಣ್ಣ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ, ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಟ್ವೀಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಾದಂತೆ ವಾಲಿರುವ ಕ್ಷಿತಿಜವನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಫೋಟೋಗಳ ಅಪ್ಲಿಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.


ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಫೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಉಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ—ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಧನೆಗಳನ್ನು ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್‌ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ವರ್ಧನೆ ಬಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಗುರುತನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ವರ್ಧನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ!

ಫೋಟೋಗಳ ಅಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ಫೋಟೋಗಳ ಅಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಅದನ್ನು ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿ

ಫೋಟೋಗಳ ಅಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ವರ್ಧನೆ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಫೋಟೋ ನಡುವೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿ. ವರ್ಧಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಫೋಟೋವನ್ನು ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವರ್ಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಫೋಟೋಗಳ ಅಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವರ್ಧಿಸು ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು, ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ವರ್ಧಿಸಬಹುದು.

ಫೋಟೋಗಳ ಅಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ಫೋಟೋಗಳ ಅಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *