តើ​មុខងារ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​ដំណើរការ​ក្នុង​កម្មវិធី​រូប​ថត​ដោយ​របៀប​ណា?

តើ​មុខងារ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​ដំណើរការ​ក្នុង​កម្មវិធី​រូប​ថត​ដោយ​របៀប​ណា?

របៀប​ដំណើរការ

កម្មវិធី​រូប​ថត​ធ្វើ​ឱ្យ​រូប​ថត​ប្រសើរ​ឡើង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ដោយ​លៃ​តម្រូវ​លក្ខណៈ​នានា ដូចជា​ពណ៌ ពណ៌​ផ្ទុយ​គ្នា ពន្លឺ ភ្នែក​ក្រហម ឬ​សូម្បី​ការ​តម្រង់​ខ្សែ​ផ្តេក​ដែល​ទេរ ទៅ​តាម​ការ​ចាំបាច់។
ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​មិន​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ចូល​ឯកសារ​ដើម​របស់​អ្នក​ឡើយ—អ្នក​អាច​ចុច​បើក ឬ​បិទ​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នៅ​ពេល​ណា​ក៏​បាន។


ប្រសិន​បើ​អ្នក​ឃើញ​សញ្ញា​ជើង​ក្អែក​លើ​ប៊ូតុង ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង នោះ​រូប​ថត​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង។ បើ​មិន​ដូច្នោះ​ទេ វា​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​ស្រាប់​ហើយ!

តើ​មុខងារ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​ដំណើរការ​ក្នុង​កម្មវិធី​រូប​ថត​ដោយ​របៀប​ណា?
តើ​មុខងារ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​ដំណើរការ​ក្នុង​កម្មវិធី​រូប​ថត​ដោយ​របៀប​ណា?

បើក ឬ​បិទ​វា

ក្នុង​កម្មវិធី​រូប​ថត ប្រើ​ប៊ូតុង ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង ដើម្បី​ប្តូរ​រវាង​រូប​ថត​ដើម និង​រូប​ថត​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង។ ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​មិន​ផ្លាស់​ប្តូរ​រូប​ថត​ដើម​របស់​អ្នក​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍​ឡើយ។
ដើម្បី​យក​ចេញ​នូវ​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទាំង​អស់​ភ្លាមៗ ទៅ​កាន់ ការ​កំណត់ ក្នុង​កម្មវិធី​រូប​ថត ហើយ​បិទ ធ្វើ​ឱ្យ​រូប​ថត​ខ្ញុំ​ប្រសើរ​ឡើង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ។ អ្នក​នៅ​តែ​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​រូប​ថត​ប្រសើរ​ឡើង​ម្តង​មួយៗ​បាន សូម្បី​នៅ​ពេល​មុខងារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

តើ​មុខងារ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​ដំណើរការ​ក្នុង​កម្មវិធី​រូប​ថត​ដោយ​របៀប​ណា?
តើ​មុខងារ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​ដំណើរការ​ក្នុង​កម្មវិធី​រូប​ថត​ដោយ​របៀប​ណា?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *