ඔබගේ pc එකට ආදාන භාෂාවක් එක් කළ හැක්කේ කෙසේද

ඔබේ PC සඳහා ආදාන භාෂාව එකතු කරන්නේ කෙසේද?

ආදාන භාෂාව තිරය භාෂාව සකසන්න ඔබේ PC එකතු කරන්න
සැකසීම්> කාලය සහ භාෂාව> ප්රදේශය සහ භාෂාව යන්න.
භාෂාවක් එකතු කරන්න තෝරන්න.
ඔබ ලැයිස්තුවෙන් භාවිතා කිරීමට අවශ්ය භාෂාව තෝරන්න, ඔබ භාවිතා කිරීමට අවශ්ය වන කලාපයේ අනුවාදය තෝරාගන්න. ඔබගේ බාගත කිරීම වහාම ආරම්භ වනු ඇත.


තිරය සකසන්න භාෂාව

සැකසීම්> කාලය සහ භාෂාව> ප්රදේශය සහ භාෂාව යන්න.
පෙරනිමි ලෙස සකසන්න තෝරා ඉන්පසු, ඔබේ භාෂා එකක් තෝරන්න.

ඔබගේ pc එකට ආදාන භාෂාවක් එක් කළ හැක්කේ කෙසේද
ඔබගේ pc එකට ආදාන භාෂාවක් එක් කළ හැක්කේ කෙසේද

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *