ඡායාරූප යෙදුම තුළ කාර්යය වැඩිදියුණු කරන්නේ කෙසේද?

ඡායාරූප යෙදුම තුළ කාර්යය වැඩිදියුණු කරන්නේ කෙසේද?

එය වැඩ කරන්නේ කෙසේද

ඡායාරූප යෙදුම ස්වයංක්‍රීයව වර්ණය, ප්‍රභේදනය, දීප්තිය, රතු ඇස වැනි දේවල් සියුම් ලෙස සකස් කරමින් හෝ අපසරණය වූ ක්ෂිතිජය ඍජු කරමින් පවා, අවශ්‍ය පරිදි ඡායාරූප වැඩිදියුණු කරයි.


ඔබගේ මුල් ගොනු කරා වෙනස්කම් සුරැක නොමැත–ඔබට කවර අවස්ථාවක හෝ වැඩිදියුණු කිරීම් සජීව/අජීව කළ හැකිය.
ඔබ මත පරීක්ෂා ලකුණක් දකින්නේ නම් වැඩිදියුණු කරන්න ඡායාරූපය වර්ධනය කර ඇත. එසේ නොවන්නේ නම්, එය දැනටමත් පරිපූර්ණ වේ!

ඡායාරූප යෙදුම තුළ කාර්යය වැඩිදියුණු කරන්නේ කෙසේද?
ඡායාරූප යෙදුම තුළ කාර්යය වැඩිදියුණු කරන්නේ කෙසේද?

එය සජීවනය/අජීවනය කරන්න

මුල් වැඩිදියුණු කළ ඡායාරූප අතර මාරුවීම සඳහා ඔබගේ බොත්තම ඡායාරූප යෙදුම තුලදී භාවිත කරන්න. වැඩිදියුණු කිරීම ඔබගේ මුල් ඡායාරූපය ස්ථිරව වෙනස් නොකරයි.
සියලු ස්වයංක්‍රීය වැඩිදියුණු කිරීම් එක්වර ඉවත් කිරීම සඳහා, යන්න පසුතල චායාරූප යෙදුම තුළ, මගේ ඡායාරූප ස්වයංක්‍රීයව වැඩිදියුණු කරන්න, අජීවනය කරන්න. මෙය අජීවනය කර ඇති විට පවා, ඔබට වරකට එකක් බැගින් ඡායාරූප වැඩිදියුණු කිරීමට හැකිය.

ඡායාරූප යෙදුම තුළ කාර්යය වැඩිදියුණු කරන්නේ කෙසේද?
ඡායාරූප යෙදුම තුළ කාර්යය වැඩිදියුණු කරන්නේ කෙසේද?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.