ਇੱਕ ਮੀਟਰਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

AS ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ. ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟਰ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. Windows ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਪਸ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.


ਮੀਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ:
ਸਟਾਰਟ> ਮਾਪਦੰਡੰਡ> ਨੈੱਟਵਰਕ & ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.
ਚੁਣੋ ਫਾਈ> ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਚੋਣ>.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.