તમારા pc પર ઇનપુટ ભાષા કેવી રીતે ઍડ કરવી

કેવી રીતે તમારા PC પર ઇનપુટ ભાષા ઉમેરવા માટે

તમારી પ્રદર્શન ભાષા સેટ કરો તમારા PC પર ઇનપુટ ભાષા ઉમેરો
સેટિંગ્સ> સમય અનેેેે ભાષા> પ્રાંત અને ભાષા પર જાઓ.
ભાષા ઉમેરાઇ પસંદ કરો.
પછી તમે યાદીમાંથી ઉપયોગ તમે ઉપયોગ કરવા માંગો છો કે જે પ્રદેશના આવૃત્તિ પસંદ કરવા માંગો છો તેની ભાષા પસંદ કરો. તમારું ડાઉનલોડ તરત જ શરૂ થશે.


તમારી પ્રદર્શન ભાષા સેટ કરો

સેટિંગ્સ> સમય અનેેેે ભાષા> પ્રાંત અને ભાષા પર જાઓ.
પછી ડિફોલ્ટ તરીકે સેટ પસંદ કરો, તમારી ભાષામાં એક પસંદ કરો.

તમારા pc પર ઇનપુટ ભાષા કેવી રીતે ઍડ કરવી
તમારા pc પર ઇનપુટ ભાષા કેવી રીતે ઍડ કરવી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *