ફોટા એપ્લિકેશનમાં વિસ્તૃત કરો કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?

કેવી રીતે ફોટા એપ્લિકેશન કામ વધારવા કરે છે?

તે કેવી રીતે કામ કરે છે

ફોટા એપ્લિકેશન આપમેળે જરૂરી, જેમ રંગ, તેનાથી વિપરિત, તેજ કે લાલ આંખો, અથવા તો એક slanted ક્ષિતિજ straightening વસ્તુઓ tweaking દ્વારા ફોટા વધારે છે.
ફેરફારો તમારા મૂળ ફાઈલો સાચવી નથી – તમે કોઈપણ સમયે પર અથવા બંધ ઉન્નત્તિકરણો ફેરબદલી કરી શકો છો.


તમે વધારવા બટન પર ટિક જુઓ તો, તમારા ફોટા વધારેલ છે. જો ન હોય તો, તે પહેલેથી જ સંપૂર્ણ છે!

ફોટા એપ્લિકેશનમાં વિસ્તૃત કરો કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?
ફોટા એપ્લિકેશનમાં વિસ્તૃત કરો કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?

પર અથવા બંધ ચાલુ

આ ફોટા એપ્લિકેશન, મૂળ અને ઉન્નત ફોટો વચ્ચે સ્વિચ કરવા માટે વધારે બટન વાપરો. ઉન્નત કાયમ તમારી મૂળ ફોટો ફેરફાર થતો નથી.
એક જ સમયે બધા આપોઆપ ઉન્નત્તિકરણો દૂર કરવા માટે, મારા ફોટા વધારવા ફોટા એપ્લિકેશન સેટિંગ્સ પર જાઓ, અને આપોઆપ બંધ. તમે હજુ પણ આ બંધ છે, ત્યારે પણ એક સમયે ફોટા એક વધારી શકે છે.

ફોટા એપ્લિકેશનમાં વિસ્તૃત કરો કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?
ફોટા એપ્લિકેશનમાં વિસ્તૃત કરો કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *