កម្មវិធី​ណា​ដែល​ដំណើរការ​ជាមួយ continuum សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ

កម្មវិធី​ដែល​ដំណើរការ​ជាមួយ Continuum សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ

កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ដំណើរការ​ជាមួយ Continuum—រួម​មាន Microsoft Edge, Word, Excel, USA Today, Audible, រូប​ថត និង​កម្មវិធី​ផ្ញើ​សំបុត្រ—ហើយ​ច្រើន​ទៀត​នឹង​ដំណើរការ​ឆាប់ៗ​នេះ។ ក្នុង​ពេល​ជាមួយ​គ្នា អ្នក​អាច​ប្រើ​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​ដើម្បី​បើក​កម្មវិធី​ដែល​មិន​ទាន់​ដំណើរការ​ជាមួយ Continuum នៅ​ឡើយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *