របៀប​ទទួល​ជំនួយ​ក្នុង windows 10

របៀប​ទទួល​ជំនួយ​ក្នុង Windows 10

ស្វែង​រក​ជំនួយ

របៀប​ទទួល​ជំនួយ​ក្នុង windows 10
របៀប​ទទួល​ជំនួយ​ក្នុង windows 10

កម្មវិធី​ចាប់​ផ្ដើម

ស្វែង​យល់​ពី​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ Windows 10 ហើយ​ដឹង​ពី​អ្វី​ដែល​ថ្មី​ក្នុង​កម្មវិធី​ចាប់​ផ្ដើម (ដើម្បី​រក​វា ទៅ​កាន់​មឺនុយ​ចាប់​ផ្ដើម ហើយ​បញ្ចូល ចាប់​ផ្តើម)។

របៀប​ទទួល​ជំនួយ​ក្នុង windows 10
របៀប​ទទួល​ជំនួយ​ក្នុង windows 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *