उदेंत आशियाई भासां खातीर सुदारीत इनपूट पद्दती

सुदारीत इनपूट पद्दत पर्याय आनी साधनां

Windowsतल्यो उदेंत आशियाई भासो इनपूट पद्दत संपादक (IME) वांगडा येतात. इनपूट मोड्स स्वीच करूंक इनपूट पद्दत दर्शकाचेर उजवें-क्लीक करचें, शब्दकोश साधन, IME पॅड वा चड IME मांडावळी उगडच्यो.

उदेंत आशियाई भासां खातीर सुदारीत इनपूट पद्दती
उदेंत आशियाई भासां खातीर सुदारीत इनपूट पद्दती

उमेदवार शब्दकोशात शब्द जोडचो

तुमी किदें बरयता तें ताडपा खातीर आदार करूंक, तुमी Bing वापरपी क्लावड सुचोवणी सुरू करता तेन्ना तुमचो IME चड उमेदवार सोदपाक शकता. तें सुरू करूंक, इनपूट पद्दत दर्शकाचेर उजवें-क्लीक करचें आनी वेंचचें गुणधर्म. मागीर वेंचचें सुदारीत आनी सूचक इनपूट टॅब उगडचो. हाचे फुडलें चेकबॉक्स वेंचचें क्लावड सुचोवणेचो वापर करचो.
तुमचे तुमी शब्दकोशात शब्द जोडपा खातीर, हातूंत वचचें मांडावळी आनी वेंचचें वेळ & भास. हांगा सावन, हातूंत वचचें प्रांत & भास आनी एक भास वेंचची, देखीक, जपानी (日本語 ). निवडचें पर्याय. आतां एक नवो शब्द आनी ताचो अर्थ जोडचो वा उपेगकर्ता शब्दकोश साधनाचो वापर करून अस्तित्वांत आशिल्लो शब्द संपादीत करचो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *