windows 10त अपग्रेडी फुडें धुकलच्यो

Windows 10त अपग्रेडी फुडें धुकलच्यो

कांय Windows 10 उजवाडावण्यो तुमकां तुमच्या संगणकाच्यो अपग्रेडी फुडें धुकलपाक दितात तुमी अपग्रेडी फुडें धुकल्यार, नवीं Windows खाशेलपणां साबार म्हयन्यांखातीर डावनलोड जावचीं ना वा तांची स्थापणूक जावची ना. अपग्रेड फुडें धुकल्ल्यार ताचो परिणाम सुरक्षा अपडेटींचेर जायना. अपग्रेडी फुडें धुकलील्ल्यान सामकी हालींचीं उपलब्ध जाल्लीं Windows खाशेलपणां रोखडींच तुमकां मेळपाक पावची नात हाची नोंद घेवची.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *