വായന ലിസ്റ്റ് ആപിൽ നിന്നും ഇനങ്ങൾ microsoft edge-ലേയ്ക്ക് നീക്കുക

ബിൽറ്റ് ഇൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഗ്രം, വിൻഡോസ് 10-ൽ പുതിയ ബ്രൗസറിൽ പട്ടിക reading നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് 8.1 ൽ വായന പട്ടിക അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കർത്താവ് you’be ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് 10 ലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് എങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഗ്രം പഴയ അപ്ലിക്കേഷൻ മേൽ നിന്ന് ഇനങ്ങൾ നീക്കുക, അവിടെ.
വായന ലിസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് അത് തുറക്കാൻ ഒരു ഇനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

(അത് മറ്റൊരു ബ്രൗസറിൽ തുറന്നാൽ ആദ്യം, പിന്നെ ക്രമീകരണങ്ങൾ> സിസ്റ്റം> സ്വതേ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ആരംഭിക്കുക മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഗ്രം നിങ്ങളുടെ സഹജമായ വെബ് ബ്രൌസർ മാറ്റാൻ പോകുക.)
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഗ്രം ൽ ചേർക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക, നക്ഷത്രം ഐക്കൺ, തിരഞ്ഞെടുത്ത വായന പട്ടിക തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

വായന ലിസ്റ്റ് ആപിൽ നിന്നും ഇനങ്ങൾ microsoft edge-ലേയ്ക്ക് നീക്കുക
വായന ലിസ്റ്റ് ആപിൽ നിന്നും ഇനങ്ങൾ microsoft edge-ലേയ്ക്ക് നീക്കുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.