imurira ibintu kuri microsoft edge ubivana muri porogaramu y’urutonde rusomwa

Imurira ibintu kuri Microsoft Edge ubivana muri porogaramu y’Urutonde rusomwa

Hari urutonde rusomwa ruba imbere muri Microsoft Edge, mushakisha nshya yo muri Windows 10. Niba warakoresheje porogaramu y’Urutonde rusomwa yo muri Windows 8.1 maze ukaba wimukiye kuri Windows 10, imurira muri Microsoft Edge ibintu byo muri porogaramu ya kera.
Muri porogaramu y’Urutonde rusomwa, hitamo ikintu wafungururira muri Microsoft Edge.

(Nifungukira mu yindi mushakisha, ujye ku Itangira, maze Amagenamiterere > Sisitemu > Porogaramu zisanzweho uhindure mushakisharubuga isanzweho yawe ibe Microsoft Edge.)
Muri Microsoft Edge, hitamo agashushondanga k’akanyenyeri, uhitemo Urutonde rusomwa, maze uhitemo Kongeraho.

imurira ibintu kuri microsoft edge ubivana muri porogaramu y'urutonde rusomwa
imurira ibintu kuri microsoft edge ubivana muri porogaramu y’urutonde rusomwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *