ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨਹਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਦਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਫੋਟੋਜ਼ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪ ਹੀ ਲੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਰੰਗ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚਮਕ ਜ Red ਨਜ਼ਰ, ਜ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ ਰੁਖ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਸੋਧ.


ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ‘ਤੇ ਜ ਬੰਦ ਸੁਧਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜੇ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ!

ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨਹਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨਹਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਤੇ ਜ ਬੰਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ

ਫੋਟੋਜ਼ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਉਣਾ ਬਟਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ. ਵਧਾਉਣਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀ ਹੈ.
ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਫੋਟੋ ਵਧਾਉਣ ਫੋਟੋਜ਼ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਸੈਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ, ਜਦ, ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਤੇ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵਧਾਉਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨਹਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨਹਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.