winlogon.exe Porogaramu Mwinjiza ya Windows

Windows ntiyashoboye kwihuza kuri serivisi ya %s. Iki kibazo gituma abayikoresha bemewe batinjira.
Nk’umukoresha mukuru, ugomba gusubiramo sisitemu yinjiza ibyabaye ku buryo burambuye ku bijyanye n’impamvu ituma serivisi idasubiza.

winlogon.exe Porogaramu Mwinjiza ya Windows (bayiti 32)
winlogon.exe Porogaramu Mwinjiza ya Windows (bayiti 32)

Kanda hano kugira ngo ugenzure imimerere ya musomyi z’urusobemiyoboro.

Kugira ngo uhindure ijambobanga ryawe, kanda CTRL+ALT+END maze ukande “Guhindura ijambobanga”.

Igikorwa cyo kwinjira nticyashoboye kugaragaza umutekano n’amahitamo yo kwinjira igihe wakandaga kuri Ctrl+Alt+End. Niba Windows idasubiza, kanda Esc, cyangwa ukoreshe akazimyamuriro kugira ngo wongere ufungure.

See original version: winlogon.exe Windows Logon Application

winlogon.exe Porogaramu Mwinjiza ya Windows

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *