புகைப்படங்கள் பயன்பாட்டில் எவ்வாறு மேம்பாடுகள் செய்வது?

புகைப்படங்கள் பயன்பாட்டில் எவ்வாறு மேம்பாடுகள் செய்வது?

இது எப்படி வேலை செய்கிறது

வண்ணம், காண்ட்ரேஸ்ட், பிரகாசம், ரெட் ஐ போன்ற சிறு விஷயங்களை சரிசெய்தோ அல்லது சாய்ந்த படத்தினைக் கூட தேவைக்கேற்றவாறு நேராக்கியோ தன்னியக்கமாகவே புகைப்படங்கள் பயன்பாட்டை மேம்படுத்தும்.


மாற்றங்கள் உங்களது அசல் கோப்புகளில் சேமிக்கப்படவில்லை—மேம்பாடுகளை எப்போது வேண்டுமானாலும் ஆன் அல்லது ஆஃப் நிலையில் மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
மேம்பாட்டு பொத்தானின் மீது மேம்பட்ட பொத்தான், உங்கள் புகைப்படம் மேம்பட்ட. ஒருவளை இல்லை எனில், அது ஏற்கனவே சரியாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம்!

 

புகைப்படங்கள் பயன்பாட்டில் எவ்வாறு மேம்பாடுகள் செய்வது?
புகைப்படங்கள் பயன்பாட்டில் எவ்வாறு மேம்பாடுகள் செய்வது?

இதை ஆன் செய்யவும் அல்லது ஆஃப் செய்யவும்

புகைப்படங்கள் பயன்பாட்டில், அசல் மற்றும் மேம்பட்ட புகைப்படங்களுக்கிடையே மாறுவதற்கு பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும். மேம்படுத்துதல் என்பது அசல் புகைப்படத்தை நிரந்தரமாக மாற்றாது.
அனைத்து தன்னியக்க மேம்படுத்தல்களையும் ஒரே சமயத்தில் நீக்குவதற்கு, அமைப்புகளில் பயன்பாட்டில், தன்னியக்கமாக எனது புகைப்படங்களை மேம்படுத்தவும் என்பதை ஆஃப் செய்யவும். இது ஆஃப் நிலையில் உள்ளபோதும், நீங்கள் ஒவ்வொரு புகைப்படமாக மேம்படுத்த முடியும்.

புகைப்படங்கள் பயன்பாட்டில் எவ்வாறு மேம்பாடுகள் செய்வது?
புகைப்படங்கள் பயன்பாட்டில் எவ்வாறு மேம்பாடுகள் செய்வது?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.