windows 10-இல் மேம்படுத்தல்களைத் தாமதப்படுத்தவும்

Windows 10-இல் மேம்படுத்தல்களைத் தாமதப்படுத்தவும்

சில Windows 10 பதிப்புகள் உங்கள் PC-க்கான மேம்படுத்தல்களைத் தாமதப்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கின்றன. நீங்கள் மேம்படுத்தல்களைத் தாமதப்படுத்தும் போது,

புதிய Windows அம்சங்கள் பல மாதங்களுக்குப் பதிவிறக்கப்படாது அல்லது நிறுவப்படாது. மேம்படுத்தல்களைத் தாமதப்படுத்துவது பாதுகாப்புப் புதுப்பிப்புகளைப் பாதிப்பதில்லை. மேம்படுத்தல்களைத் தாமதப்படுத்துவது, சமீபத்திய Windows அம்சங்கள் கிடைத்த உடனும் விரைவில் அவற்றைப் பெறுவதிலிருந்து உங்களைத் தடுக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.