windows डिफँडरा वरवीं तुमच्या windows 10 pc चें संरक्षण करचें

तुमच्या Windows 10 PC चें संरक्षण कशें करचें

सुरक्षा आवश्यकताय खंय आसा?

तुमच्या कडेन Windows 10 आसल्यार, तुमकां Microsoft सुरक्षा आवश्यकताय मेळच्यो नात. पूण तुमकां तांची गरज ना, कारण तुमचे कडेन आदींच Windows डिफँडर आसा, जो समान दर्ज्याचें संरक्षण पुरवण करता.


सोद पट्टींत, टंक करचें Windows डिफँडर
वेंच्चो Windows डिफँडर निकालांत. तुमचो संगणक आनी वायरस संरक्षणाचो पांवडो तुमी तपासूंक शकतले.

windows डिफँडरा वरवीं तुमच्या windows 10 pc चें संरक्षण करचें
windows डिफँडरा वरवीं तुमच्या windows 10 pc चें संरक्षण करचें

Windows डिफँडर चालू वा बंद करचो

Windows 10 त, Windows डिफँडर सदांच चालू आसता आनी सदांच तुमचो PC संरक्षीत करूंक काम करता. तुमी जरी दुसरें ऍण्टीवायरस ऍप्लिकेशन स्थापीत केल्यार, तो आपुणूच बंद जातलो.
तुमच्या संगणकाचेर तुमी जोडटात वा चलयतात त्यो फायली स्कॅन करूंक डिफँडर वास्तवीक-वेळ संरक्षण वापरता. वास्तवीक वेळ संरक्षण तात्पुरतें बं करूंक, हाचेर वच्चें मांडावळी> अद्यावत & सुरक्षा > Windows डिफँडर.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *