xbox ऍप्लिकेशनात सायन इन करूंन समस्या सुटाव्यो करच्यो

xbox ऍप्लिकेशनात सायन इन करूंन समस्या सुटाव्यो करच्यो

तुमकां xbox ऍप्लिकेशनात सायन इन करूंक समस्या आसल्यार, हांगा थोड्यो गजाली आसात जाचो तुमी येत्न करपाक शकतात.
तुमी इंटरनॅट कडेन जोडिल्ले आसात हाची खात्री करून घेवची.
हातूंत वचचें Xbox.com आनी Xbox सेवा सुरू आसा आनी चलता आनी तुमकां तुमच्या खात्यांत कसल्योय समस्या नात हाची खात्री करूंक सायन इन करचें.


तुमच्या संगणकाचेर, हातूंत वचचें सुरवातेंत > मांडावळी > वेळ & भास. खाला तारीख आनी वेळ , हाची खात्री करून घेवची वेळ आपसूक लावचो मांडावळी सुरू आसात.
दुसरे खंयचेंच पर्याय चलनात जाल्यार, हातूंत वचचें सुरवातेंत > मांडावळी > खातीं आनी Xbox ऍप्लिकेशनात तुमी सायन इन करपाक वापरतात तें Microsoft खातें सोदचें आनी वेंचचें काडचें. मागीर Xbox ऍप्लिकेशनात परत वच्चें आनी तुमी निकतेंच काडिल्ल्या Microsoft खात्या वांगडा सायन इन करचें.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *