baakanya mathata a go saenela go tsena mo sedirisong sa xbox

Baakanya mathata a go saenela go tsena mo sedirisong sa Xbox

Fa o na le bothata jwa go saenela go tsena mo sedirisong sa Xbox, o ka leka dilo tseno di le mmalwa.
Tlhomamisa gore o golagane le Inthanete
E ya go Xbox.com o bo o saenela go tsena teng koo go tlhomamisa gore tirelo ya Xbox e a dira le gore ga o na mathata ape ka akhaonto ya gago.


Mo PC ya gago, e ya go Tshimololo > Diseting > Nako le puo. Ka fa tlase Letlha le nako , tlhomamisa gore Seta nako ka itiriso go seta go tshubilwe.
Fa epe ya diitlhophelwa e sa dire, e ya go Tshimololo > Diseting > Diakhaonto o bo o batla akhaonto ya Microsoft e o e dirisitseng go saenela go tsena mo sedirisong sa Xbox, o bo o tlhopha Tlosa. Go tswa foo boela mo sedirisong sa Xbox o bo o saenela go tsena ka akhaonto ya Microsoft e o fetsang go e tlosa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *