windows store ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ

Windows ରେ

ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଣାକିଣି ରଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ସେଟିଂ ବଦଳାନ୍ତୁ. ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତୀତର କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରେ.
Windowsରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ସନ୍ଧାନ ବକ୍ସରେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ.
ବ୍ରାଉଜିଂ ଡାଟା ଖାଲି କରିବା ଦେଶ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳ, ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳ ଚୟନ କରନ୍ତୁ.

ଷ୍ଟୋର ୱେବସାଇଟରେ

ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଣାକିଣି ରଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ସେଟିଂ ବଦଳାନ୍ତୁ. ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତୀତର କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରେ.
ଏଠାରେ Windows Store ଫୁଟରର ଖୁବ୍ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ.
ଅଞ୍ଚଳ- ଭାଷା ଲିଙ୍କ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳ- ଭାଷା ସମ୍ମେଳକ ଚୟନ କରନ୍ତୁ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *