ශක්තිමත් මුරපදයක් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද

ශක්තිමත් මුරපදයක් නිර්මාණය කරන්න

ශක්තිමත් මුරපද අනවසර පුද්ගලයන් ගොනු, වැඩ සටහන්, සහ අනෙකුත් සම්පත් වලට ප්‍රවේශ වීමෙන් වළක්වනු ලැබීමට උපකාරී වේ, එය අනුමාන කිරීමට හෝ කෘතිමව නිපදවීමට අසීරු විය යුතුය. හොඳ මුරපදයක්:
යටත් පිරිසෙයින් අනුලකුණු අටක්වත් දිගු වේ


ඔබගේ පරිශීලක නාමය, සත්‍ය නාමය, හෝ සමාගම් නාමය අඩංගු නොවේ
සම්පූර්ණ වචනයක් අඩංගු නොවේ
පෙර මුරපදවලින් සැලකිය යුතු තරමින් වෙනස් වේ
ඉහළ සහ පහළ දරන වල අකුරු, අංක, සහ සංකේත වලින් සමන්විත වේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *