gakologelwa dikhunololamoraba mo microsoft edge

Fa o etela webosaete e e go batlang gore o saenele go tsena, Microsoft Edge e tla botsa gore a o batla leinatiriso la gago le khunololamoraba di gakologelwe. Fa o etela saete mo nakong e etlang, Microsoft Edge e tla feleletsa go tlatsa tshedimosetso ya akhaonto. Go boloka khunololamoraba go tshubilwe ka thulaganyetsoruri, mme tsela ke eno ya go e tshuba le go e tima:


Mo sebatling sa Microsoft Edge, tlhopha Dikgato tse dingwe gape (…) > Diseting > Leba Diseting tsa Maemoakwapele
Tshuba Akantsha go boloka dikhunololamoraba go Tima.
Elatlhoko: Seno ga se phimole dikhunololamoraba tse di bolokilweng mo nakong e e fetileng. Gore o dire seo, ya go Diseting, tlhopha Tlhopha gore o tlosa eng ka fa tlase Phimola tshedimosetso ya sebatli, o bo o tlhopha Dikhunololamoraba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *