ಪ್ರಬಲ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ರಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಪ್ರಬಲ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ರಚಿಸಿ

ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫೈಲ್‌ಗಳು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಬಲ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಊಹಿಸಲು ಅಥವಾ ನಕಲಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಎಂದರೆ:
ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿರಬೇಕು


ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರು, ನೈಜ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಿಲ್ಲ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಿಲ್ಲ
ಇದು ಹಿಂದಿನ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು
ದೊಡ್ಡಕ್ಷರಗಳು, ಸಣ್ಣಕ್ಷರಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.