ពន្យារ​ពេល​ដំឡើង​ជំនាន់​ក្នុង windows 10

ពន្យារ​ពេល​ដំឡើង​ជំនាន់​ក្នុង Windows 10

កំណែ Windows 10 ខ្លះ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ពន្យារ​ពេល​ដំឡើង​ជំនាន់​សម្រាប់ PC របស់​អ្នក។ នៅ​ពេល​អ្នក​ពន្យារ​ពេល​ដំឡើង​ជំនាន់ លក្ខណៈ​ពិសេស Windows ថ្មីៗ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ទាញ​យក ឬ​ដំឡើង​ជា​ច្រើន​ខែ។ ការ​ពន្យារ​ពេល​ដំឡើង​ជំនាន់​មិន​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​អាប់ដេត​សុវត្ថិភាព​ទេ។ សូម​កត់​សម្គាល់​ថា ការ​ពន្យារ​ពេល​ដំឡើង​ជំនាន់​នឹង​បង្ការ​អ្នក​ពី​ការ​ទទួល​បាន​លក្ខណៈ​ពិសេស Windows ចុង​ក្រោយ​បំផុត កាល​ណា​ពួក​វា​មាន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *