ពិនិត្យ​រក​អាប់ដេត​ក្នុង windows 10

អាប់ដេត Windows 10

Windows 10 ធ្វើ​ការ​ពិនិត្យ​រក​អាប់ដេត​ជា​ប្រចាំ នោះ​អ្នក​មិន​ចាំបាច់​រក​ទេ។ នៅ​ពេល​មាន​អាប់ដេត នោះ​វា​ត្រូវ​បាន​ទាញ​យក និង​ដំឡើង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ — ធ្វើ​ឱ្យ PC របស់​អ្នក​មាន​កំណែ​ចុង​ក្រោយ​គេ​ជានិច្ច ជាមួយ​នឹង​លក្ខណៈ​ពិសេស​ចុង​ក្រោយ​គេ។. ពិនិត្យ​រក​អាប់ដេត​ក្នុង windows 10
ដើម្បី​ពិនិត្យ​រក​អាប់ដេត​ឥឡូវ​នេះ ទៅកាន់ ការ​កំណត់ > អាប់ដេត និង​សុវត្ថិភាព > អង្គ​ការពារ Windows ហើយ​ជ្រើស ពិនិត្យ​រក​អាប់ដេត។ ប្រសិន​បើ Windows Update ថា PC របស់​អ្នក​មាន​កំណែ​ចុង​ក្រោយ​គេ នោះ​អ្នក​មាន​អាប់ដេត​ទាំង​អស់​ដែល​អាច​រក​បាន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ហើយ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *