kugenzura amavugurura muri windows 10

Ni gute navugurura Windows 10?

Windows 10 ikunda kugenzura ko hari amavugurura kugira ngo bitagusaba kubyikorera. Iyo hagize ivugurura riboneka, rihita rikururwa maze rikinjizwamo — bityo bigatuma PC yawe ihora ijyanye n’igihe ifite ibiranga bya vuba.


Kugira ngo ugenzure amavugurura ubu, jya kuri Amagenamiterere > Kuvugurura & umutekano > Windows Update, maze uhitemo Kugenzura amavugurura. Iyo Windows Update ivuze ko PC ijyanye n’igihe, uba ufite amavugurura yose aboneka ubu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *