ភ្ជាប់​ឧបករណ៍ bluetooth មួយ​ទៅ pc របស់​ខ្ញុំ

ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​សំឡេង Bluetooth ឬ​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​គ្មាន​ខ្សែ​មួយ​ទៅ PC របស់​អ្នក

ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​សំឡេង Bluetooth មួយ (Windows 10)

 

ដើម្បី​ភ្ជាប់​កាស់ ឧបករណ៍​បំពង​សំឡេង ឬ​កាស់​ក្ដោប Bluetooth ទៅ Windows 10 PC របស់​អ្នក អ្នក​នឹង​ត្រូវ​ផ្គូផ្គង​ឧបករណ៍​ជា​មុន​សិន។
បើក​ឧបករណ៍ Bluetooth របស់​អ្នក ហើយ​ដាក់​ឱ្យ​វា​រក​ឃើញ​បាន។ មធ្យោបាយ​ដែល​អ្នក​ដាក់​ឱ្យ​វា​រក​ឃើញ​បាន​គឺ​អាស្រ័យ​ទៅ​លើ​ឧបករណ៍។ ត្រួត​ពិនិត្យ​មើល​ព័ត៌មាន​ឧបករណ៍ ឬ​គេហទំព័រ​ដើម្បី​ដឹង​បន្ថែម​ទៀត។
លើ​របារ​ការងារ ជ្រើស​អាយខុន​មណ្ឌល​សកម្មភាព ហើយ​ប្រាកដ​ថា Bluetooth បាន​បើក។


ក្នុង​មណ្ឌល​សកម្មភាព ជ្រើស ភ្ជាប់ រួច​រើស​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
អនុវត្ត​តាម​ការ​ណែនាំ​បន្ថែម។ មិន​ដូច្នោះ​ទេ អ្នក​បាន​បញ្ចប់​ហើយ។

ភ្ជាប់​ឧបករណ៍ bluetooth មួយ​ទៅ pc របស់​ខ្ញុំ
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍ bluetooth មួយ​ទៅ pc របស់​ខ្ញុំ

ឧបករណ៍​បង្ហាញ​គ្មាន​ខ្សែ MIracast

ភ្ជាប់​ឧបករណ៍ bluetooth មួយ​ទៅ pc របស់​ខ្ញុំ
ភ្ជាប់​ឧបករណ៍ bluetooth មួយ​ទៅ pc របស់​ខ្ញុំ

ភ្ជាប់ PC របស់​អ្នក​ទៅ​ទូរទស្សន៍ ឧបករណ៍​បញ្ចាំង ឬ​ប្រភេទ​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​ខាង​ក្រៅ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​គាំទ្រ Miracast ដោយ​គ្មាន​ខ្សែ។
បើក​ទូរទស្សន៍ ឬ​ឧបករណ៍​បញ្ចាំង​របស់​អ្នក។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​ដុំ​សុវត្ថិភាព ឬ​អាដាប់ទ័រ Miracast ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា វា​ដោត​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ឧបករណ៍​បង្ហាញ។
ប្រាកដ​ថា Wi-Fi បាន​បិទ​លើ PC របស់​អ្នក។
លើ​របារ​ការងារ ជ្រើស​អាយខុន​មណ្ឌល​សកម្មភាព > ភ្ជាប់ > រើស​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​របស់​អ្នក។
អនុវត្ត​តាម​ការ​ណែនាំ​បន្ថែម​ទាំងឡាយ​នៅ​លើ​អេក្រង់។ មិន​ដូច្នោះ​ទេ អ្នក​បាន​បញ្ចប់​ហើយ។

ឧបករណ៍​បង្ហាញ​គ្មាន​ខ្សែ WiGig

ភ្ជាប់ PC របស់​អ្នក​ទៅ​ម៉ូនីទ័រ ឧបករណ៍​បញ្ចាំង ឬ​ប្រភេទ​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​ខាង​ក្រៅ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​គាំទ្រ​ដុំ​ដាក់​តុ WiGig។
បើក​ទូរទស្សន៍ ឬ​ឧបករណ៍​បញ្ចាំង​។
បើក​ដុំ​ដាក់​តុ WiGig របស់​អ្នក ហើយ​ប្រាកដ​ថា វា​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​ឧបករណ៍​បង្ហាញ។
ប្រាកដ​ថា PC របស់​អ្នក​គាំទ្រ WiGig ហើយ​វា​បាន​បើក។ ប្រសិន​បើ PC របស់​អ្នក​គាំទ្រ WiGig នោះ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​អង្គ​បញ្ជា WiGig មួយ​នៅ​ក្នុង ការ​កំណត់ > បណ្ដាញ និង​អ៊ីនធឺណិត > ម៉ូដ​លើ​យន្ត​ហោះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *