बळिश्ट पासवर्ड कसो निर्माण करचो

बळिश्ट पासवर्ड निर्माण करचो

बळिश्ट पासवर्ड अनधिकृत लोकांक फायली, प्रोग्राम्स आनी हेर साधनसामुग्री ऍक्सॅस करपा पसून आडावंक आदार दितात आनी ताचो अंदाज लावपाक वा तो फोडपाक कठीण आसपाक जाय. एक बरो पासवर्डः
कमीत कमी आठ वर्ण लांब आसता
तातूंत तुमचें उपेगकर्ता नांव, खरें नांव वा कंपनीचें नांव आसना


एक पूर्ण शब्द आसना
आदल्या पासवर्डां परस तो म्हत्वपूर्ण रुपान वेगळो आसता
तातूंत अपरकेस अक्षरां, लोवरकेस अक्षरां, आंकडे आनी चिन्नां आसतात

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *