windows स्टोर खातीर तुमचो प्रांत बदलचो

Windows त

तुमी दुस-या देस वा प्रांतात वतात जाल्यार, स्टोरानीं खरेदी करप सुरळीत चालू दवरपाक तुमच्या प्रांताची मांडावळ बदलची. तुमच्या नव्या प्रांतात तुमच्यो वर्गण्यो आनी हेर आदल्यो खरेद्यो चलच्यो नात हाचो उगडास दवरचो.
Windowsत तुमचो प्रांत बदलूंक, सोद बॉक्सात, नोंदोवचो प्रांत, आनी मागीर वेंचचें तुमचो देस वा प्रांत बदलचो.
खाला देस वा प्रांत, तुमचो नवो प्रांत वेचचो.

स्टोर वॅबसायटीचेर

तुमी दुस-या देस वा प्रांतात वतात जाल्यार, स्टोरानीं खरेदी करप सुरळीत चालू दवरपाक तुमच्या प्रांताची मांडावळ बदलची. तुमच्या नव्या प्रांतात तुमच्यो वर्गण्यो आनी हेर आदल्यो खरेद्यो चलच्यो नात हाचो उगडास दवरचो.
हाचेर Windows स्टोर , पाथाळ्याच्या तळा मेरेन स्क्रोल डावन करचें.
प्रांत-भास लिंक वेंचचें आनी एक नवो प्रांत-भास संयोग निवडचो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.