windows 10त फायल ऍक्सप्लोरर वरवीं आदार मेळोवचो

फायल ऍक्सप्लोररात आदार

वयले विशय

फायल ऍक्सप्लोरर बद्दल हांगा कांय सामान्य प्रस्नांच्यो जापो दिल्ल्यो आसातः
हांव जलद ऍक्सॅस कसो कस्टमायझ करपाक शकता?
Windows 10त OneDrive कसो काम करता?
म्हज्यो लायब्ररी खंय आसात?


तुमी किदेंतरी दुसरें सोदतात जाल्यार, तपासचें हेर फायल ऍक्सप्लोरर विशय.

Windows 10 त आदार

windows 10त फायल ऍक्सप्लोरर वरवीं आदार मेळोवचो
windows 10त फायल ऍक्सप्लोरर वरवीं आदार मेळोवचो

सोद बॉक्सात एक प्रस्न वा किवर्ड नोंद करचो आनी तुमकां Microsoft, वॅब आनी Cortana कडल्यान जापो मेळटल्यो.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *