ശക്തമായ ഒരു രഹസ്യവാക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്ങനെ

ശക്തമായ ഒരു രഹസ്യവാക്ക് സൃഷ്ടിക്കുക

അനധികൃതരായ ആളുകൾ ഫയലുകൾ, പ്രോഗ്രാമുകൾ, മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ തടയാൻ ശക്തമായ രഹസ്യവാക്കുകൾ സഹായിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അത് ഊഹിച്ചെടുക്കാനോ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനോ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒരു നല്ല രഹസ്യവാക്ക്:


കുറഞ്ഞത് എട്ട് പ്രതീകങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യമെങ്കിലുമുള്ളത്
നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃ നാമം, യഥാർത്ഥ നാമം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി നാമം അടങ്ങാത്തത്
പൂർണ്ണമായ ഒരു വാക്ക് അടങ്ങാത്തത്
മുമ്പത്തെ രഹസ്യവാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ വ്യത്യാസമുള്ളത്
വലിയക്ഷരങ്ങളും ചെറിയക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും അടങ്ങുന്നത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *